Data dodania: 2019-11-26 godz. 11:07

Data ogłoszenia: 2019-11-26

Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 17/2019/MIENIE+OC_NNW/NO/K/BU

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_Gmina Ciepłowody_11.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia_Ciepłowody

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacja do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia_UG Ciepłowody

Załącznik nr 11 do SIWZ_Wykaz mienia_Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz mienia_Zespół Szkolno-Przedszkolny

Załącznik nr 13 do SIWZ_Wykaz mienia_Gminna Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 14 do SIWZ_Sumy ubezpieczenia łącznie

Załącznik nr 15 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2019-12-02 godz. 10:03

Odpowiedzi na pytania

 

Data dodania: 2019-12-04 godz. 11:35

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANY SIWZ

Skorygowany_SIWZ NIEOGRANICZONY

 

Data dodania: 2019-12-05 godz. 14:37

Odpowiedzi-na-pytania_Gm. Ciepłowody_2_05.12.2019

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 1_do udzielonych odpowiedzi_Zakres ubezpieczenia w latach 2017-2019

 

Data dodania: 2019-12-09 godz. 16:21

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi-na-pytania_Gm. Ciepłowody_3_09.12.2019

Skorygowany_SIWZ NIEOGRANICZONY_09122019

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – waru…

 

Data dodania: 2019-12-12 godz. 14:32

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-12-20 godz. 14:39

Zawiadomienie o wynikach_Ciepłowody