Data dodania: 2020-11-16 godz. 14:12

Data ogłoszenia: 2020-11-16

Usługa ubezpieczenia  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

Znak Sprawy 23/2020/MIENIE+OC_KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_MZK NYSA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie…

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ_Wykaz mienia

Załącznik nr 12 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2020-11-24 godz. 11:23

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany_SIWZ NIEOGRANICZONY_MZK NYSA

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie..

Skorygowany_Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

 

Data dodania: 2020-12-02 godz. 14:05

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-12-04 godz. 09:47

Zawiadomienie o unieważnieniu Części Pierwszej zamówienia

 

Data dodania: 2020-12-15 godz. 11:46

Zawiadomienie o wynikach