Data dodania: 2018-04-04 godz. 14:40

Data ogłoszenia: 2018-04-04

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 2/2018/OC+M/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ _Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część I

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część II

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część I

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część II

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2018-04-09 godz. 14:15

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakres ubezpieczenia z roku 2015-2016

Zakres ubezpieczenia z roku 2016-2018

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

Protokół przeglądu budynek sortowni odpadów

Protokół przeglądu budynku administracyjnego

 

Data dodania: 2018-04-10 godz. 14:59

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Wykaz oczyszczanych dróg

Protokół badania sprawności hydrantów

Rys Nr 1 przyłącze wodociągowe z lokalizacją hydrantów oraz zbiornika ppoż Korczów

 

Data dodania: 2018-04-16 godz. 13:25

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-04-19 godz. 11:47

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Data dodania: 2018-04-24 godz. 10:18

Zawiadomienie o wynikach