Data dodania: 2020-03-06 godz. 16:05

Data ogłoszenia: 2020-03-06

„Usługa ubezpieczenia  MUNDO Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  Spółka z o.o. w Lubinie w likwidacji”

10/2020/MIENIE_OC/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_MUNDO MPGO Sp. z o.o. w Lubinie w likwidacji

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczeniedotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 10 do SIWZ_Mapa

Załącznik nr 11 do SIWZ_Instrukcja prowadzenia składowiska

Załącznik nr 12 do SIWZ_Okresowe pomiary elektryczne

Załącznik nr 13 do SIWZ_Protokół z badania hydrantów zewnętrznych

Załącznik nr 14 do SIWZ_Protokół okresowych przeglądów i napraw gaśnic

Załącznik nr 15 do SIWZ_Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

Załącznik nr 16 do SIWZ_Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Data dodania: 2020-03-13 godz. 13:25

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_13.03.2020

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ_Instrukcja prowadzenia składowiska

Skorygowany Załącznik nr 12 do SIWZ_Okresowe pomiary elektryczne

Skorygowany Załącznik nr 16 do SIWZ_Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Data dodania: 2020-03-16 godz. 13:35

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-03-16 godz. 13:40

Zawiadomienie o unieważnieniu