Nowości, wydarzenia, opinie

Ogłoszenie planu połączenia
WDB S.A ORAZ „BROKERS UNION” SP. Z O.O.

Zarządy spółek WDB S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka
przejmująca) oraz „BROKERS UNION” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS
0000109774) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WDB S.A. oraz „BROKERS UNION” Sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 września 2023 roku.
Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i
Spółki przejmowanej tj. odpowiednio:
https://brokersunion.pl/ oraz https://www.wdbsa.pl/
– począwszy od dnia 28 września 2023 r., tj. co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia łączących się spółek.

PLAN POŁĄCZENIA WDB S.A. – Brokers Union Sp. z o.o.
SF Brokers Union Sp. z o.o.
SF WDB S.A.
Załączniki do PLANU POŁĄCZENIA WDB S.A. – Brokers Union Sp. z o.o.