Data dodania: 2020-11-30 godz. 15:37

Data ogłoszenia: 2020-11-30

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 15/2020/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2020-12-04 godz. 21:09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania_PGK Biłgoraj_04.12.2020

Skorygowany SIWZ_PGK Biłgoraj

Skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Zaświadczenia szkodowości_PGK Biłgoraj

 

Data dodania: 2020-12-10 godz. 16:28

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-12-16 godz. 13:11

Zawiadomienie o wynikach_PGK Biłgoraj