Data dodania: 2020-08-27 godz. 20:30

Data ogłoszenia: 2020-08-27

„Usługa ubezpieczenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku”

Znak sprawy:  DAP.260.5.2020, „Przetarg 5/kompleksowe ubezpieczenie ZUOP/2020”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ _Oświadczenie o przynależności_braku przynależ. do tej samej grupy kapit

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 3

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.1

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz. 2

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.3

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 13 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2020-09-02 godz. 08:40

02_09_odpowiedzi_na_pytania_modyfikacja_SIWZ

_skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia

 

Data dodania: 2020-09-04  godz. 16:00

Informacje z otwarcia ofert_ZUOP Otwock

 

Data dodania: 2020-09-08 godz. 14:05

Zawiadomienie o unieważnieniu_ZUOP Otwock