Data dodania: 2018-04-19 godz. 13:36

Data ogłoszenia: 2018-04-19

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Znak sprawy 3/2018/OC+M/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PK BIELSK PODLASKI

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2018-04-25 godz. 10:28

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2018-04-25 godz. 12:40

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2018-04-30 godz. 12:33

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-05-07 godz. 14:26

Zawiadomienie o wynikach