Data dodania: 2017-09-06 godz. 14:17

Data ogłoszenia: 2017-09-06

Usługa ubezpieczenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku

Znak sprawy 5/ubezpieczenie ZUOP/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ _Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2017-09-12 godz. 14:30

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.2

 

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 1

 

Data dodania: 2017-09-15 godz. 11:59

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP

Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-09-18 godz. 13:48

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-09-22 godz.9:38

Zawiadomienie o wynikach_CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Data dodania: 2017-09-22 godz. 12:47

Zawiadomienie o wynikach – CZĘŚĆ DRUGA