Data dodania: 2017-11-07 godz. 12:40

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.

Znak sprawy 14/2017/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2017-11-13 godz. 13:41

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-11-20 godz. 13:49

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-11-24 godz. 13:36

Zawiadomienie o wynikach