Data dodania: 2017-08-21 godz. 15:20

Data ogłoszenia: 2017-08-21

Usługa ubezpieczenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku

Znak sprawy 4/ubezpieczenie ZUOP/2017

Ogłoszenie o Zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz. 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz. 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.1

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2017-08-25 godz. 12:22

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 1

 

Data dodania: 2017-09-01 godz. 13:48

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wynikach_CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Data dodania: 2017-09-06 godz. 13:41

Zawiadomienie o wynikach