Data dodania: 2017-10-20 godz. 14:40

Data ogłoszenia: 2017-10-20

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Znak sprawy 11/2017/MIENIE_OC/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENA

SIWZ_SUWAŁKI

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2017-10-26 godz. 12:53

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-10-31 godz. 14:22

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2017-11-06 godz. 13:13

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-11-14 godz. 12:52

Zawiadomienie o unieważnieniu