Data dodania: 2017-01-12 godz. 19:27

Data ogłoszenia: 2017-01-12

Usługa ubezpieczenia OC Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Znak sprawy 2/2017/OC/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu Stargard

po terminie

SIWZ SP Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzie

Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Informacje do oceny ryzyka

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Projekt umowy generalnej

Szkodowość

 

Data dodania: 2017-01-17 godz. 14:27

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-01-20 godz. 15:30

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-01-24 godz. 11:59

Zawiadomienie o wynikach