Data dodania: 2016-10-10

Data ogłoszenia: 2016-10-10

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Znak sprawy 11/2016/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

po terminie

SIWZ nieograniczony

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2016-10-11

Modyfikacja SIWZ

 

 

Data dodania: 2016-10-14

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wersja edytowalna SIWZ oraz załączników zamieszczonych w dniu: 2016-10-10

(dokumentacja pierwotna – nie uwzględnia zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi na pytania)

SIWZ Nieoganiczony

Załącznik nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

 

Data dodania: 2016-10-21 godz. 14:05

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2016-10-31 godz. 9:21

Zawiadomienie o wynikach