Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brokers Union sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8, (53-111) Wrocław.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy z Brokers Union sp. z o.o. oraz w celach marketingowych Brokers Union sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Brokers Union sp. z o.o jest marketing usług lub produktów własnych Brokers Union sp. z o.o.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, miejsca pracy, stanowiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zostały: podane przez Panią/Pana dobrowolnie w trakcie spotkania/rozmowy telefonicznej lub zostały udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcą lub zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Brokers Union sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Brokers Union sp. z o.o. Do kategorii odbiorców którym Brokers Union sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Brokers Union sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Ponadto Brokers Union sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Brokers Union sp. z o.o.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, jednakże nie dłużej niż przez rok.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: E: iod.brokers@brokersunion.pl

Brokers Union sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8, (53-111) Wrocław